ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಠದ ವಿವರಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಶ್ರೀ ಬೇಲೀ ಮಠ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ - ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಏಕದಳ ಬಿಲ್ವ ಬಂಡೆಮಠ - ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಬಸವ ಮಂಟಪ - ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಬಸವಗಂಗೋತ್ರಿ ಆಶ್ರಮ - ಕುಂಬಳಗೋಡು ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಮಠ - ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಗಂಜಾಂ ಮಠ - (ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ) ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ಗುರುವಣ್ಣ ದೇವರ ಮಠ - ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಜಂಗಮ ಮಠ - ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕೊಳದ ಮಠ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು (ಹೆಚ್. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತಿನ ಮಠ - ಬೆಂಗಳೂರು (ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್) ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಿನಕಂತೆ ಮಠ-ಬೆಂಗಳೂರು (ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್) ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಠ - ಬೆಂಗಳೂರು
ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣರ ಜಂಗಮ ಮಠ - ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠ-ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಮಠ - ಬೆಂಗಳೂರು (ಗಾಂಧಿನಗರ) ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಭೂತಿಪುರ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ - ವಿಭೂತಿಪುರ ಶ್ರೀ ಹುಣಸಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ - ಹುಣಸಮಾರನಹಳ್ಳಿ (ಬೆಂಗಳೂರು)