ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಠದ ವಿವರಗಳು

ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠ, ಅಲಮೇಲು ಶ್ರೀ ಹೊಸಮಠ, ಅಲಮೇಲು ಶ್ರೀ ತಾರಾಪುರ ಹಿರೇಮಠ, ಅಲಮೇಲು ಶ್ರೀ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಅಲಮೇಲು ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠ, ಅಸ್ಕಿ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಮಠ - ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಮಠ, ಬೋರಗಿ-ಪೂರದಾಳ ಶ್ರೀ ಗದ್ದುಗೆಮಠ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶ್ರೀ ಪರದೇಶಿ ಮಠ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶ್ರೀ ಸದಯ್ಯನ ಮಠ, ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಟದ ದೇವರ ಮಠ, ದೇವೂರು ಶ್ರೀ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಗೋಲಗೇರಿ
ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠ, ಕಲಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠ, ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠ, ಕೆರುಟಗಿ ಶ್ರೀ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಗದ್ದುಗೆ ಮಠ, ಕೊಕಟನೂರು ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠ (ಚರಂಡಿ ಮಠ), ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠ, ಕೋರವಾರ
ಶ್ರೀ ಜಡೆ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮಠ, ಮಲಘಾಣ ಶ್ರೀ ಸಾರಂಗ ಮಠ-ಗಚ್ಚನಿ ಮಠ ಶ್ರೀ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿಂಧಗಿ ಶ್ರೀ ವಿರಕ್ತಮಠ, ಸಿಂಧಗಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠ, ಸೋಮಜ್ಯಾಳ ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠ, ಯಂಕಂಚಿ